Bà ɴɢᴏạɪ ʙé V.A đᴀᴜ đớɴ ᴛʜốᴛ ʟêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪêɴ xử: ‘Nó ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ ᴍàʏ ʟà ᴄʜᴀ đâᴜ’

Bà ɴɢᴏạɪ ʙé V.A đᴀᴜ đớɴ ᴛʜốᴛ ʟêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪêɴ xử: ‘Nó ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ ᴍ.à.ʏ ʟà ᴄʜᴀ đâᴜ’

Bàᴏ ᴄʜữᴀ ᴄʜᴏ Nɢᴜʏễɴ Võ Qᴜỳɴʜ Tʀᴀɴɢ, ʟᴜậᴛ sư ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙảɴ áɴ ‘ʟᴏạɪ ʙỏ ᴋʜỏɪ xã ʜộɪ’ ʟà ǫᴜá ɴɢʜɪêᴍ ᴋʜắᴄ ʙởɪ ʙị ᴄáᴏ sᴜốᴛ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đã ăɴ ᴄʜᴀʏ, ᴛʜàɴʜ ᴛâᴍ ʜốɪ ᴄảɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

Cʜɪềᴜ 25/11, ᴘʜɪêɴ xéᴛ xử sơ ᴛʜẩᴍ ᴠụ áɴ ʙé ɢáɪ 8 ᴛᴜổɪ đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴅɪễɴ ʀᴀ. Từ sớᴍ, TAND TP. Hồ Cʜí Mɪɴʜ đã ᴄăɴɢ ᴍáɪ ᴄʜᴇ, sắᴘ xếᴘ ɢʜế, ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴍàɴ ʜìɴʜ Lᴇᴅ để ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ. Gɪữᴀ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ đếɴ ᴅự, ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ ʙà ɴɢᴏạɪ, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ʙé V.A ʟặɴɢ ʟẽ ɴɢồɪ ʜàɴɢ ɢʜế đầᴜ, đᴇᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴅɪ ảɴʜ, ʙôɴɢ ᴄúᴄ ᴛʀắɴɢ… ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ xóᴛ xᴀ.

Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴠɪệɴ KSND đọᴄ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, ᴛʜᴜậᴛ ʟạɪ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ Nɢᴜʏễɴ Võ Qᴜỳɴʜ Tʀᴀɴɢ ‘ʀᴀ ᴛᴀʏ’ ᴠớɪ ʙé V.A ᴄàɴɢ ʟàᴍ ᴋʜôɴɢ ᴋʜí ᴛʜêᴍ ảᴍ đạᴍ. Kʜôɴɢ ᴀɪ ᴄó ᴛʜể ɴɢờ ʀằɴɢ ʙé ɢáɪ 8 ᴛᴜổɪ đã ʜứɴɢ ᴄʜịᴜ ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ɴʜư ᴠậʏ. Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴅᴏ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ɴêɴ ᴍẹ ʀᴜộᴛ ɴạɴ ɴʜâɴ xɪɴ ᴘʜéᴘ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ.

Căɴ ᴄứ ᴠàᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ, ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄʜứɴɢ ᴄứ đã ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴛʀᴏɴɢ ʜồ sơ ᴠụ áɴ. TAND TP.HCM ᴛᴜʏêɴ áɴ ‘ᴅì ɢʜẻ’ Nɢᴜʏễɴ Võ Qᴜỳɴʜ Tʀᴀɴɢ ᴍứᴄ áɴ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ đó ʟà ‘ʟᴏạɪ ʙỏ ᴋʜỏɪ xã ʜộɪ’, ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ɴʜâɴ ᴛíɴʜ. Đốɪ ᴠớɪ ʙố ʀᴜộᴛ Nɢᴜʏễɴ Kɪᴍ Tʀᴜɴɢ Tʜáɪ ᴛổɴɢ ʜợᴘ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄʜᴜɴɢ ʟà 8 ɴăᴍ ᴛ.ù, ᴛʀᴏɴɢ đó 3 ɴăᴍ ᴛ.ù ᴠề ᴛộɪ ‘ʀᴀ ᴛᴀʏ’ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, 5 ɴăᴍ ᴛ.ù ᴠề ᴛộɪ ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ xᴏɴɢ ʙảɴ áɴ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜíᴀ ᴛʀướᴄ đã ᴠỗ ᴛᴀʏ ʜᴏᴀɴ ʜô, đồɴɢ ᴛìɴʜ ᴠì xử đúɴɢ ɴɢườɪ đúɴɢ ᴛộɪ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, đốɪ ᴠớɪ Nɢᴜʏễɴ Kɪᴍ Tʀᴜɴɢ Tʜáɪ, ᴅư ʟᴜậɴ ʙàʏ ᴛỏ ʙảɴ áɴ 8 ɴăᴍ ᴠẫɴ ᴄòɴ ǫᴜá ɴʜẹ, ᴄʜưᴀ đủ sứᴄ ʀăɴ đᴇ đốɪ ᴛượɴɢ.

Bᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʙᴇ́ V.A ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪêɴ xử ʜᴀɪ ᴋᴇ̉ ᴀ́.ᴄ ɴʜ.âɴ Tʀᴜɴɢ Tʜᴀ́ɪ – Qᴜʏ̀ɴʜ Tʀᴀɴɢ: Nᴏ́ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ đâᴜ

Tʀᴏɴɢ ᴘʜɪêɴ xéᴛ xử ʜôᴍ ǫᴜᴀ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴋʜôɴɢ ᴄầᴍ đượᴄ ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛòᴀ ᴛʜẩᴍ ᴠấɴ 2 ʙị ᴄáᴏ. Nɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ɴ.ạ.ɴ ɴʜ.âɴ ᴛʀầᴍ ɴɢâᴍ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ᴛʀᴀɴʜ ᴛụɴɢ, ᴋể ʟạɪ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ɢâʏ ʀᴀ ᴛʜư.ơɴɢ ᴛí.ᴄʜ ᴅẫɴ đếɴ ʙé ʙị ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ.

Bà Tʜúʏ ʟà ʙà ɴɢᴏạɪ ʙé V.A ɴʜậɴ địɴʜ, ɴếᴜ Tʜáɪ ᴄ.ᴀɴ ɴɢ.ăɴ ᴛʜì ᴛʀᴀɴɢ đâᴜ ᴅáᴍ ʟàᴍ ᴛʜế ᴠớɪ ᴄʜáᴜ ᴍìɴʜ ɴêɴ Tʜáɪ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛộɪ. Bà ᴍᴏɴɢ ᴍứᴄ áɴ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴄả 2 ɴɢườɪ sẽ ʟà ‘ʟᴏạɪ ʙỏ ᴋʜỏɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ’.

Tʀᴏɴɢ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ʙᴜổɪ ᴄʜɪềᴜ, ᴋʜɪ ʙố V.A ɴóɪ ᴍᴏɴɢ đượᴄ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ, sớᴍ ǫᴜᴀʏ ᴠề ᴘʜụɴɢ ᴅưỡɴɢ ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴠà ᴄʜăᴍ sóᴄ đứᴀ ᴄᴏɴ ᴄòɴ ʟạɪ để ʙ.ù đ.ắ.ᴘ ɴʜữɴɢ sᴀɪ ʟầᴍ ʙị ᴄáᴏ đã ɢâʏ ʀᴀ, ʙà ɴɢᴏạɪ ʙé ᴋʜôɴɢ ɢɪữ đượᴄ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ, ʜéᴛ ʟêɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ: Tʜôɪ đɪ, ɴó ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ ᴍàʏ ʟà ᴄʜᴀ đâᴜ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *