Nóɴɢ: 2 Cʜᴜʏêɴ ᴠɪêɴ Sở TN&MT đɪềᴜ ʜàɴʜ đườɴɢ ᴅâʏ ᴄá độ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ ɢầɴ 600 ᴛỷ

Nóɴɢ: 2 Cʜᴜʏêɴ ᴠɪêɴ Sở TN&MT đɪềᴜ ʜàɴʜ đườɴɢ ᴅâʏ ᴄá độ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ ɢầɴ 600 ᴛỷ

Hᴀɪ ᴄʜᴜʏêɴ ᴠɪêɴ ᴛʜᴜộᴄ sở ᴛàɪ ɴɢᴜʏêɴ ᴠà ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ (TN&MT), Sở Kʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴠà ᴄôɴɢ ɴɢʜệ (KH&CN) ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ đượᴄ x.á.ᴄ địɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đườɴɢ ᴅâʏ ᴄá độ ʙóɴɢ đá ᴠớɪ số ᴛɪềɴ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ʟêɴ ɢầɴ 600 ᴛỷ đồɴɢ.

  • Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ đườɴɢ ᴅâʏ ᴄá độ ʙóɴɢ đá ǫᴜᴀ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴠừᴀ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ ᴛʀ.ɪệᴛ ᴘʜ.á, ʙướᴄ đầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT x.á.ᴄ địɴʜ, Lươɴɢ Nɢọᴄ Tʜàɴʜ (SN 1993), ᴄʜᴜʏêɴ ᴠɪêɴ ᴘʜòɴɢ ǫᴜʏ ʜᴏạᴄʜ ɢɪᴀᴏ đấᴛ, sở TN&MT ᴛỉɴʜ ʟà ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴄốᴛ ᴄáɴ, ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ đườɴɢ ᴅâʏ ᴄá độ.

Lựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ đườɴɢ ᴅâʏ ᴄá độ ʙóɴɢ đá  ᴄụ ᴛʜể, ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ, đầᴜ ᴛʜáɴɢ 11/2022, Hᴜỳɴʜ Kɪᴍ Tʀí (1993, ᴛʀú ʜᴜʏệɴ Đắᴋ Mɪʟ) ɢặᴘ Lê Dᴜʏ Tú (1993, ᴛʀú ʜᴜʏệɴ Đắᴋ R’ʟấᴘ) ᴠà Lươɴɢ Nɢọᴄ Tʜàɴʜ ʙàɴ ʙạᴄ, ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ɴʜậɴ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄá độ ʙóɴɢ đá ǫᴜᴀ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ để ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ʙạᴄ ᴄá độ ᴛʀᴏɴɢ ᴅịᴘ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ 2022.

Tʀí ʟɪêɴ ʜệ ᴠà ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴍộᴛ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄá độ ʙóɴɢ đá ở TP.HCM để ɴʜậɴ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄá độ ᴠớɪ ᴛổɴɢ ʜạɴ ᴍứᴄ 50.000 đɪểᴍ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄó ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ, Tʀí, Tú, Tʜàɴʜ ʙàɴ ʙạᴄ, ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴄủᴀ ᴛừɴɢ ɴɢườɪ, ᴛạᴏ ɴʜóᴍ ᴢᴀʟᴏ ‘Úᴛ ᴛíɴ’ để ᴛʀᴀᴏ đổɪ, ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ. Tʀᴏɴɢ đó, Tʜàɴʜ ɢɪữ ᴠᴀɪ ᴛʀò đɪềᴜ ʜàɴʜ, đưᴀ ʀᴀ ǫᴜʏ ᴛắᴄ để ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄá độ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đặᴛ ᴄượᴄ.

Tʀí ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ǫᴜảɴ ʟý ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ đạɪ ʟý ᴄá độ (ᴛạᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄá độ, ᴛʜɪếᴛ ʟậᴘ ʜạɴ ᴍứᴄ đặᴛ ᴄượᴄ, địᴀ đɪểᴍ đặᴛ ᴄượᴄ). Tú ᴠà Nɢᴜʏễɴ Nɢọᴄ Tʀúᴄ Tʜᴀɴʜ (1985, ᴛʀú ʜᴜʏệɴ Đắᴋ Sᴏɴɢ) ᴛìᴍ ɴɢườɪ ᴄá độ ᴠà ɢɪᴀᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄá độ; ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴛɪềɴ ᴋʜɪ ᴛʜắɴɢ, ᴛʜᴜᴀ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ʙạᴄ.

Tʀí ᴅùɴɢ ᴍáʏ ᴛíɴʜ ᴄʜɪᴀ 10 ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄá độ ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴄá độ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ, ʀồɪ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ʙạᴄ. Tʀí ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ʙạᴄ ᴍỗɪ đɪểᴍ ᴛừ 50.000-100.000 đồɴɢ để ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄá ᴄượᴄ ᴠớɪ ɴʜà ᴄáɪ.

Đâʏ ʟà đườɴɢ ᴅâʏ ᴄá độ ʙóɴɢ đá ǫᴜᴀ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴛừ ᴛʀướᴄ đếɴ ɴᴀʏ ở Đắᴋ Nôɴɢ  ɴɢàʏ 2/12, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ ʙắᴛ ǫᴜ.ả ᴛ.ᴀɴɢ Tʀí đᴀɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄá độ ᴄʜᴏ Pʜạᴍ Mɪɴʜ Nʜậᴛ (SN 1987, ᴛʀú ʜᴜʏệɴ Đắᴋ sᴏɴɢ) ᴠà ɴʜậɴ số ᴛɪềɴ ᴛʜắɴɢ độ 5 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

Sᴀᴜ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʙắᴛ ɢɪữ Tʜàɴʜ, Tú ᴠà 13 đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʀᴏɴɢ đườɴɢ ᴅâʏ ᴄá độ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó Nɢᴜʏễɴ Nɢọᴄ Tʀᴜɴɢ, ᴄʜᴜʏêɴ ᴠɪêɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ địɴʜ, đᴏ ʟườɴɢ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ, ᴛʜᴜộᴄ sở KH&CN ᴛỉɴʜ Đắᴋ Nôɴɢ. Côɴɢ ᴀɴ x.á.ᴄ địɴʜ, ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ đườɴɢ ᴅâʏ ᴄá độ ɴàʏ ʟêɴ ᴛớɪ ɢầɴ 600 ᴛỷ đồɴɢ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *