Nóɴɢ: Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ᴛɪɴ ʟắᴘ 421 ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴠớɪ ɢɪá ɢầɴ 500 ᴛỷ đồɴɢ

Nóɴɢ: Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ᴛɪɴ ʟắᴘ 421 ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴠớɪ ɢɪá ɢầɴ 500 ᴛỷ đồɴɢ 

Tạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴋɪɴʜ ᴛế – xã ʜộɪ ᴅᴏ UBND ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜủ ᴛʀì ᴠàᴏ sáɴɢ 7/12, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đã ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ɴʜữɴɢ ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ ᴛạɪ sᴀᴏ ʟắᴘ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴠớɪ ᴄʜɪ ᴘʜí ʟêɴ đếɴ ʜơɴ 1 ᴛỷ đồɴɢ ᴍỗɪ ᴄʜɪếᴄ.

Tʜượɴɢ ᴛá Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Tʜâɴ – Pʜó Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ 

Tʀướᴄ đó, ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 11/2022 ᴄũɴɢ ᴅᴏ UBND ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜủ ᴛʀì, đã ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴅự ᴋɪếɴ ᴄʜɪ ᴘʜí ᴄʜᴏ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 421 ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʟà ᴋʜᴏảɴɢ 469 ᴛỷ đồɴɢ, ᴋɪɴʜ ᴘʜí đầᴜ ᴛư ᴛừ ɴɢᴜồɴ ɴɢâɴ sáᴄʜ.

Đạɪ ᴅɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍứᴄ ᴋɪɴʜ ᴘʜí ᴛʀêɴ ᴄʜỉ ʟà ướᴄ ʟượɴɢ, ʜɪệɴ ᴅự áɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ đầᴜ ᴛư, ᴄáᴄ ʙướᴄ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄòɴ ᴄʜưᴀ ʜᴏàɴ ᴛấᴛ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄũɴɢ ᴛừ đó ᴄó ᴅư ʟᴜậɴ đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴛạɪ sᴀᴏ ʟắᴘ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴠớɪ ᴄʜɪ ᴘʜí ʟêɴ đếɴ ʜơɴ 1 ᴛỷ đồɴɢ ᴍỗɪ ᴄʜɪếᴄ.

Tạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ɴɢàʏ 7/12, ᴛʜượɴɢ ᴛá Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Tʜâɴ – Pʜó Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ, đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜêᴍ ᴠề ᴠɪệᴄ ɴàʏ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜượɴɢ ᴛá Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Tʜâɴ, để ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴋế ʜᴏạᴄʜ đầᴜ ᴛư ʟắᴘ đặᴛ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ᴄʜ.áʏ, ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴀɴ ᴛᴏàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ (ᴄʜủ đầᴜ ᴛư) đã ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ UBND ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴠà ᴛổ ɢɪúᴘ ᴠɪệᴄ, ʜɪệɴ ᴍớɪ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ʙướᴄ đầᴜ ᴄʜứ ᴄʜưᴀ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ

Tʜượɴɢ ᴛá Tʜâɴ ɴóɪ: Qᴜᴀ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ʙướᴄ đầᴜ, ᴅự ᴋɪếɴ Bìɴʜ Dươɴɢ sẽ ʟắᴘ 421 ᴄᴀᴍᴇʀᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴋɪɴʜ ᴘʜí ᴄʜỉ ʟà ướᴄ ᴛíɴʜ. Cʜɪ ᴘʜí ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜỉ ʟà ᴍᴜᴀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ, ᴍà ᴄòɴ ᴄó ᴄáᴄ ʜạɴɢ ᴍụᴄ ᴋʜáᴄ ɴʜư ᴛòᴀ ɴʜà ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đɪềᴜ ʜàɴʜ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʟưᴜ ᴛʀữ ᴅữ ʟɪệᴜ, ʜệ ᴛʜốɴɢ đườɴɢ ᴛʀᴜʏềɴ… ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɴàʏ ᴘʜảɪ đáᴘ ứɴɢ ᴄáᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄᴀᴏ ᴠề độ ʀõ ɴéᴛ, ổɴ địɴʜ để ʟàᴍ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴘʜạᴛ ɴɢᴜộɪ, xử ʟý ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ. Tʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴘʜòɴɢ ᴄʜ.áʏ ᴄʜữᴀ ᴄʜ.áʏ ᴄó ᴛʜể ǫᴜᴀɴ s.á.ᴛ ᴠớɪ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ 6ᴋᴍ.

Cũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜượɴɢ ᴛá Tʜâɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴅự áɴ ɴàʏ ᴄó 3 ᴅự áɴ ɴʜỏ, ɴɢᴏàɪ ᴅự áɴ ᴛʀêɴ sẽ đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛạɪ 205 đɪểᴍ ᴠớɪ 421 ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴠớɪ ᴋɪɴʜ ᴘʜí ᴅự ᴋɪếɴ ᴋʜᴏảɴɢ ɢầɴ 470 ᴛỷ đồɴɢ; ᴄòɴ ᴄó 2 ᴅự áɴ ᴋʜáᴄ ʟà ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴘʜụᴄ ᴠụ ǫᴜảɴ ʟý ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, ᴛʀậᴛ ᴛự ᴛʀêɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 13, ᴅự ᴋɪếɴ đầᴜ ᴛư ʜệ ᴛʜốɴɢ ɢồᴍ 28 ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠà ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛíɴ ʜɪệᴜ đèɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛạɪ ᴄáᴄ ɢɪᴀᴏ ʟộ ᴛʜᴜộᴄ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ǫᴜốᴄ ʟộ 13 ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʜị xã ʙếɴ ᴄáᴛ ᴠà ʜệ ᴛʜốɴɢ đɪềᴜ ʜàɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ᴍỹ ᴘʜướᴄ – ᴛâɴ ᴠạɴ, ɢồᴍ 40 ᴄᴀᴍᴇʀᴀ.

Tạɪ ʙᴜổɪ ʜộᴘ ʙáᴏ, ôɴɢ Võ Văɴ Mɪɴʜ – Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴋỳ ᴠọɴɢ ʀấᴛ ʟớɴ ᴠề ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴍà ᴅự áɴ ɴàʏ ᴍᴀɴɢ ʟạɪ đốɪ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʙảᴏ đảᴍ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴠà ᴀɴ ᴛᴏàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *