Vô Địᴄʜ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ 2022, ʜᴜʏềɴ ᴛʜᴏạɪ ʙóɴɢ Đá ᴛʜế ɢɪớɪ ɢọɪ ᴛêɴ Lɪᴏɴᴇʟ Mᴇssɪ: Tʜɪêɴ ᴛàɪ đóɴ ᴍưᴀ ᴋỷ ʟụᴄ

Màɴ ᴛʀìɴʜ ᴅɪễɴ ʀựᴄ ʀỡ ᴄủᴀ Lɪᴏɴᴇʟ Mᴇssɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀậɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ đỉɴʜ ᴄᴀᴏ ᴄủᴀ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ 2022 ᴋʜɪ Aʀɢᴇɴᴛɪɴᴀ ᴛʜắɴɢ Pʜáᴘ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏạᴛ đấᴜ ʟᴜâɴ ʟưᴜ đã đưᴀ sɪêᴜ sᴀᴏ ɴàʏ đɪ ᴠàᴏ ʟịᴄʜ sử ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ᴋỳ ᴛíᴄʜ.

Lịᴄʜ sử ᴋʜắᴄ ᴛêɴ Mᴇssɪ ᴠà ᴛâɴ ᴠươɴɢ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ Aʀɢᴇɴᴛɪɴᴀ

Hạɴʜ ᴘʜúᴄ ᴠì ᴠô địᴄʜ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ đã ᴍỉᴍ ᴄườɪ ᴠớɪ Lɪᴏɴᴇʟ Mᴇssɪ ᴅù ᴀɴʜ ᴠà ĐT Aʀɢᴇɴᴛɪɴᴀ đã ᴘʜảɪ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ʜơɴ 120 ᴘʜúᴛ ʀượᴛ đᴜổɪ ᴛỷ số ɴɢʜẹᴛ ᴛʜở ᴄùɴɢ ĐT Pʜáᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀậɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ᴛʀêɴ sâɴ Lᴜsᴀɪʟ Iᴄᴏɴɪ (ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Lᴜsᴀɪʟ, Qᴀᴛᴀʀ) ᴛốɪ 18/12 (ɢɪờ Vɪệᴛ Nᴀᴍ).

Mᴇssɪ ʟậᴘ ‘ᴍưᴀ ᴋỷ ʟụᴄ’ ᴋʜɪ ᴄùɴɢ Aʀɢᴇɴᴛɪɴᴀ ᴠô địᴄʜ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ 2022

Vớɪ ᴠɪệᴄ đượᴄ HLV Lɪᴏɴᴇʟ Sᴄᴀʟᴏɴɪ xếᴘ đá ᴄʜíɴʜ, Mᴇssɪ đã ʟậᴘ ᴋỷ ʟụᴄ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄầᴜ ᴛʜủ ʀᴀ sâɴ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ở Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ ᴠớɪ 26 ᴛʀậɴ ɢóᴘ ᴍặᴛ ở ɴɢàʏ ʜộɪ ʙóɴɢ đá ʟớɴ ɴʜấᴛ ʜàɴʜ ᴛɪɴʜ.

Tɪềɴ đạᴏ ᴄó ʙɪệᴛ ᴅᴀɴʜ ‘Lᴀ Pᴜʟɢᴀ Aᴛᴏᴍɪᴄᴀ’ đã xô đổ ᴋỷ ʟụᴄ ᴄũ ᴄủᴀ ʜᴜʏềɴ ᴛʜᴏạɪ ʙóɴɢ đá Đứᴄ Lᴏᴛʜᴀʀ Mᴀᴛᴛʜᴀᴜs (25 ᴛʀậɴ). Nʜữɴɢ ɴɢườɪ xếᴘ sᴀᴜ Mᴇssɪ ᴠà Mᴀᴛᴛʜᴀᴜs ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴàʏ ʟà ᴄáᴄ ᴛêɴ ᴛᴜổɪ Mɪʀᴏsʟᴀᴠ Kʟᴏsᴇ (24 ᴛʀậɴ), Pᴀᴏʟᴏ Mᴀʟᴅɪɴɪ (23 ᴛʀậɴ) ᴠà Cʀɪsᴛɪᴀɴᴏ Rᴏɴᴀʟᴅᴏ (22 ᴛʀậɴ).

Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴄủᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴏᴘᴛᴀᴊᴏᴇ, ᴄú đúᴘ ᴠàᴏ ʟướɪ Pʜáᴘ đêᴍ ǫᴜᴀ ɢɪúᴘ Mᴇssɪ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄầᴜ ᴛʜủ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟịᴄʜ sử ɢʜɪ ʙàɴ ở ᴄả ᴠòɴɢ ʙảɴɢ, ᴠòɴɢ 1/8, ᴛứ ᴋếᴛ, ʙáɴ ᴋếᴛ ᴠà ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴋỳ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ. Vớɪ 12 ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ᴄùɴɢ 8 ᴘʜᴀ ᴋɪếɴ ᴛạᴏ, độɪ ᴛʀưởɴɢ ᴄủᴀ Aʀɢᴇɴᴛɪɴᴀ ᴄòɴ ʟậᴘ ᴋỷ ʟụᴄ ɢʜɪ ᴅấᴜ ɢɪàʏ ᴠàᴏ 20 ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ᴄủᴀ độɪ ɴʜà ở ᴄáᴄ ʟầɴ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴄúᴘ ᴛʜế ɢɪớɪ, ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ᴍà ᴍộᴛ ᴄầᴜ ᴛʜủ đạᴛ đượᴄ ᴛừ ɴăᴍ 1966 đếɴ ɴᴀʏ.

Pʜᴀ đệᴍ ʙóɴɢ ǫᴜᴀ ᴠạᴄʜ ᴠôɪ ɢɪúᴘ Aʀɢᴇɴᴛɪɴᴀ ᴅẫɴ ᴛʀướᴄ Pʜáᴘ 3-2 ở ᴘʜúᴛ 108 ᴛʀậɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ 2022 ᴄʜíɴʜ ʟà ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ᴛʜứ 100 ᴄủᴀ Mᴇssɪ ʙằɴɢ ᴄʜâɴ ᴘʜảɪ (ᴄʜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜậɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ).

Bêɴ ᴄạɴʜ đó, sɪêᴜ sᴀᴏ sở ʜữᴜ 7 ‘ǫᴜả ʙóɴɢ ᴠàɴɢ’ ᴄòɴ ᴠừᴀ ᴄáɴ ᴍốᴄ 26 ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ᴛạɪ ᴄáᴄ ɢɪảɪ đấᴜ ǫᴜốᴄ ᴛế ʟớɴ ᴄʜᴏ Đᴛ Aʀɢᴇɴᴛɪɴᴀ (13 ʙàɴ ở Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ, 13 ʙàɴ ᴛạɪ ᴄᴏᴘᴀ ᴀᴍᴇʀɪᴄᴀ). Đâʏ ʟà số ᴘʜᴀ ʟậᴘ ᴄôɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ᴋʜɪ sᴏ ᴠớɪ ʙấᴛ ᴋỳ ᴄầᴜ ᴛʜủ Nᴀᴍ Mỹ ɴàᴏ ᴋʜáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʟịᴄʜ sử ở ᴄả ʜᴀɪ ɢɪảɪ đấᴜ ɴàʏ, ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ᴋỷ ʟụᴄ ᴄũ ᴄủᴀ ‘ɴɢườɪ ɴɢᴏàɪ ʜàɴʜ ᴛɪɴʜ’ Rᴏɴᴀʟᴅᴏ Nᴀᴢᴀʀɪᴏ Dᴇ Lɪᴍᴀ (25 ʙàɴ ᴄʜᴏ ĐT Bʀᴀᴢɪʟ).  ᴛʜêᴍ ᴠàᴏ đó, ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ɢɪảɪ ᴛʜưởɴɢ ‘ǫᴜả ʙóɴɢ ᴠàɴɢ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ’ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʀᴀ đờɪ ᴠàᴏ ɴăᴍ 1982, Lɪᴏɴᴇʟ Mᴇssɪ ʟà ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ 2 ʟầɴ ɢɪàɴʜ ᴅᴀɴʜ ʜɪệᴜ ᴛôɴ ᴠɪɴʜ ᴄầᴜ ᴛʜủ xᴜấᴛ sắᴄ ɴʜấᴛ ɢɪảɪ đấᴜ ɴàʏ ᴋʜɪ đượᴄ ᴠɪɴʜ ᴅᴀɴʜ ɴăᴍ 2014 ở ʙʀᴀᴢɪʟ ᴠà ɴăᴍ 2022 ᴛʀêɴ đấᴛ Qᴀᴛᴀʀ.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, Aʀɢᴇɴᴛɪɴᴀ đã 3 ʟầɴ ᴠô địᴄʜ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ (1978, 1986 ᴠà 2022). ‘Cáᴄ ᴠũ ᴄôɴɢ Tᴀɴɢᴏ’ ᴘʜảɪ ᴄʜờ đợɪ đếɴ 36 ɴăᴍ để xưɴɢ ᴠươɴɢ ʙóɴɢ đá ᴛʜế ɢɪớɪ ᴋể ᴛừ ʟầɴ ɢầɴ ɴʜấᴛ đăɴɢ ǫᴜᴀɴɢ đã ᴛừ ɴăᴍ 1986 ᴠớɪ ‘ɴɪềᴍ ᴄảᴍ ʜứɴɢ’ ᴍᴀɴɢ ᴛêɴ ʜᴜʏềɴ ᴛʜᴏạɪ Dɪᴇɢᴏ Mᴀʀᴀᴅᴏɴᴀ. Cʜỉ ᴄó Iᴛᴀʟɪᴀ (44 ɴăᴍ ᴛừ 1938 đếɴ 1982) ʟà ᴛừɴɢ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ ɢɪữᴀ 2 ʟầɴ ᴠô địᴄʜ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ ᴄáᴄʜ ʙɪệᴛ ʟớɴ ʜơɴ ‘Aʟʙɪᴄᴇʟᴇsᴛᴇ’.

‘Kɪếɴ ᴛʀúᴄ sư’ ᴄʜᴏ ᴋỳ ᴛíᴄʜ ᴠô địᴄʜ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ 2022 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ᴄủᴀ ĐT Aʀɢᴇɴᴛɪɴᴀ, ʜʟᴠ ᴛʀưởɴɢ Lɪᴏɴᴇʟ Sᴄᴀʟᴏɴɪ ᴄũɴɢ ᴠừᴀ ɢʜɪ ᴅᴀɴʜ ᴠàᴏ ʟịᴄʜ sử. Nʜà ᴄầᴍ ǫᴜâɴ ɴàʏ ʟà HLV ᴛʜứ ʙᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʟịᴄʜ sử ᴠô địᴄʜ ᴄả Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ (2022) ᴠà Cᴏᴘᴀ Aᴍᴇʀɪᴄᴀ (2021), sᴀᴜ ʜᴀɪ ɴʜà ᴄầᴍ ǫᴜâɴ ᴄủᴀ ĐT Bʀᴀᴢɪʟ ʟà Mᴀʀɪᴏ Zᴀɢᴀʟʟᴏ (Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ 1970, Cᴏᴘᴀ Aᴍᴇʀɪᴄᴀ 1997) ᴠà Cᴀʀʟᴏs Aʟʙᴇʀᴛᴏ Pᴀʀʀᴇɪʀᴀ (Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ 1994, ᴄᴏᴘᴀ ᴀᴍéʀɪᴄᴀ 2004).

Mʙᴀᴘᴘᴇ ᴛʜᴜᴀ đᴀᴜ ᴠẫɴ ʟậᴘ ᴋỳ ᴛíᴄʜ

Vớɪ ĐT Pʜáᴘ, ᴛʜấᴛ ʙạɪ đ.ᴀᴜ đ.ớɴ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ᴛʀướᴄ Aʀɢᴇɴᴛɪɴᴀ ᴋʜɪếɴ ‘ɢà ᴛʀốɴɢ Gᴀᴜʟᴏɪs’ ᴛừ ᴠị ᴛʜế đươɴɢ ᴋɪᴍ ᴠô địᴄʜ ᴛʜàɴʜ ᴄựᴜ ᴠươɴɢ ᴛʜế ɢɪớɪ. ‘Lᴇs Bʟᴇᴜs’ đã ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʀở ᴛʜàɴʜ độɪ ᴛʜứ 3 ᴛʀᴏɴɢ ʟịᴄʜ sử ʙảᴏ ᴠệ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴅᴀɴʜ ʜɪệᴜ ǫᴜáɴ ǫᴜâɴ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ ɴʜư ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄủᴀ ĐT Iᴛᴀʟɪᴀ (1934, 1938) ᴠà ĐT Bʀᴀᴢɪʟ (1958, 1962).

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴɢôɪ sᴀᴏ ᴋʏʟɪᴀɴ Mʙᴀᴘᴘᴇ ᴠẫɴ ᴄʜứɴɢ ᴛỏ đẳɴɢ ᴄấᴘ đáɴɢ ɴể ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Tɪềɴ đạᴏ ᴄó ʙɪệᴛ ᴅᴀɴʜ ‘ɴɪɴᴊᴀ ʀùᴀ’ ɢʜɪ 2 ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ᴄᴜốɪ ʜɪệᴘ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứ 2 ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ 97 ɢɪâʏ. Mʙᴀᴘᴘᴇ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄầᴜ ᴛʜủ đầᴜ ᴛɪêɴ sᴀᴜ 20 ɴăᴍ ʟậᴘ ᴄú đúᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴛʀậɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ ᴋể ᴛừ sᴀᴜ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄủᴀ Rᴏɴᴀʟᴅᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀậɴ Bʀᴀᴢɪʟ ɢặᴘ Đứᴄ ɴăᴍ 2002.

Mʙᴀᴘᴘᴇ ʟậᴘ ʜᴀᴛ-ᴛʀɪᴄᴋ ɴʜưɴɢ Pʜáᴘ ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄó ʟầɴ ᴛʜứ 2 ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ᴠô địᴄʜ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ

Vớɪ 4 ᴘʜᴀ ʟậᴘ ᴄôɴɢ ᴠàᴏ ʟướɪ Cʀᴏᴀᴛɪᴀ (1 ʙàɴ ᴠàᴏ ʟướɪ Cʀᴏᴀᴛɪᴀ ɴăᴍ 2018) ᴠà Aʀɢᴇɴᴛɪɴᴀ (ʜᴀᴛ-ᴛʀɪᴄᴋ ᴋʜɪ ɢặᴘ Aʀɢᴇɴᴛɪɴᴀ ɴăᴍ 2022), ᴄʜâɴ súᴛ 23 ᴛᴜổɪ ᴄủᴀ Đᴛ Pʜáᴘ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄầᴜ ᴛʜủ ɢʜɪ ʙàɴ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ở ᴄáᴄ ᴛʀậɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ Wᴏʀʟᴅ Cᴜᴘ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *