Bấᴛ ɴɢờ ᴠớɪ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴄựᴜ Bí ᴛʜư Đồɴɢ Nᴀɪ: ‘Tôɪ ᴅùɴɢ ᴛɪềɴ ʜốɪ ʟộ để xâʏ ɴʜà ᴛìɴʜ ᴛʜươɴɢ, ɢɪúᴘ ɴɢườɪ ɴɢʜèᴏ’

Cʜɪềᴜ 21/12, TAND TP Hà Nộɪ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛʜẩᴍ ᴠấɴ ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ Côɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛɪếɴ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴛế (ᴠɪếᴛ ᴛắᴛ ʟà Côɴɢ ᴛʏ AIC) ᴠà Bệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ. Tʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ɴàʏ, ᴄó 7 ʙị ᴄáᴏ đượᴄ x.á.ᴄ địɴʜ ʟà ʙỏ ᴛ.ʀ.ố.ɴ ᴠà đᴀɴɢ ʙị ᴛ.ʀ.ᴜ.ʏ ɴ.ã, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʙị ᴄáᴏ Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄó ᴍộᴛ ʙị ᴄáᴏ đᴀɴɢ ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴠà ᴄó đơɴ xɪɴ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ʟà Nɢᴜʏễɴ Đăɴɢ Tʜᴜʏếᴛ (Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴛʏ Tʜàɴʜ Aɴ, Hà Nộɪ).

Cựᴜ Bí ᴛʜư Tỉɴʜ ủʏ Đồɴɢ Nᴀɪ – ʙị ᴄáᴏ Tʀầɴ Đìɴʜ Tʜàɴʜ.

Bị ᴄáᴏ đầᴜ ᴛɪêɴ đượᴄ ᴛʜẩᴍ ᴠấɴ Hᴏàɴɢ Tʜị Tʜúʏ Nɢᴀ (ᴄựᴜ Pʜó Tổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴛʏ AIC). ʙị ᴄáᴏ Nɢᴀ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ Côɴɢ ᴛʏ AIC ᴛừ ᴛʜáɴɢ 1/2005 đếɴ ᴛʜáɴɢ 10/2015 ᴠà ʟầɴ ʟượᴛ ɢɪữ ᴄáᴄ ᴄʜứᴄ ᴠụ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴʜư: Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴅᴜ ʟịᴄʜ, ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ǫᴜᴀɴ ʜệ ǫᴜốᴄ ᴛế, ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴅự áɴ 1 ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜíᴀ Bắᴄ. Năᴍ 2011, ʙị ᴄáᴏ Nɢᴀ ʟàᴍ ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴅự áɴ 1 ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜíᴀ Nᴀᴍ.

Tʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ Nɢᴀ, ʙị ᴄáᴏ đượᴄ ʙᴀɴ ʟãɴʜ đạᴏ Côɴɢ ᴛʏ AIC ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴘʜíᴀ Nᴀᴍ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ. Tʜờɪ đɪểᴍ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴍở ᴛʜầᴜ ᴛʜì ʙị ᴄáᴏ Nɢᴀ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ Côɴɢ ᴛʏ AIC đã ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʜầᴜ. Kʜɪ ᴄʜủ đầᴜ ᴛư ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴍờɪ ᴛʜầᴜ, ʙị ᴄáᴏ Nɢᴀ ᴠà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ʙᴀɴ sẽ ᴍᴜᴀ ʜồ sơ ᴅự ᴛʜầᴜ ᴠà ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ. Tʀướᴄ đó, ʙị ᴄáᴏ Nɢᴀ ᴠà ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀɴ sẽ đ.á.ɴ.ʜ ɢɪá để xáᴄ địɴʜ xᴇᴍ ᴄó ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢóɪ ᴛʜầᴜ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

Cʜủ ᴛịᴄʜ AIC Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ

Tʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴅự ᴛʜầᴜ ᴛʜì ʙị ᴄáᴏ ᴄùɴɢ ᴠớɪ Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ ɢặᴘ ᴄáᴄ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ. ᴋʜɪ ɢặᴘ ɢỡ ᴛʜì ʙị ᴄáᴏ ở ᴠᴀɪ ᴛʀò ɴɢườɪ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴠà ᴄòɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ở Côɴɢ ᴛʏ AIC đɪ ᴄùɴɢ ᴠớɪ Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ, Nɢᴀ ᴋʜᴀɪ.

Về ᴄáᴄ ʟầɴ ɢặᴘ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ, Nɢᴀ ᴋʜᴀɪ, ʙị ᴄáᴏ ᴠớɪ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ địᴀ ʙàɴ sẽ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴠà ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴍà Côɴɢ ᴛʏ AIC ᴄó ᴛʜể ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ đượᴄ. Kʜɪ ɢầɴ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ɢặᴘ ɢỡ ᴛʜì Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ ʙảᴏ ʙị ᴄáᴏ đɪ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ để Nʜàɴ ɢặᴘ ʀɪêɴɢ ᴄáᴄ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ.

Bị ᴄáᴏ Nɢᴀ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ, đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴄùɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ ɢặᴘ Cựᴜ Bí ᴛʜư Tỉɴʜ ủʏ Đồɴɢ Nᴀɪ Tʀầɴ Đìɴʜ Tʜàɴʜ. Đɪ ᴄùɴɢ ᴠớɪ Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ɴêɴ ʙị ᴄáᴏ ʙɪếᴛ, ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ɢɪữᴀ Nʜàɴ ᴠớɪ ʙị ᴄáᴏ Tʜàɴʜ ʀấᴛ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ, ʙị ᴄáᴏ Nɢᴀ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ.

Tʀướᴄ ʙụᴄ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ, ʙị ᴄáᴏ Tʀầɴ Đìɴʜ Tʜàɴʜ (Cựᴜ Bí ᴛʜư Tỉɴʜ ủʏ Đồɴɢ Nᴀɪ) ᴋʜᴀɪ, ʙị ᴄáᴏ ǫᴜᴇɴ ʙɪếᴛ Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ ᴠà Côɴɢ ᴛʏ AIC ᴛừ ɴăᴍ 2013. Tʜờɪ đɪểᴍ đó, ʙị ᴄáᴏ ʟà Pʜó Bí ᴛʜư Tỉɴʜ ủʏ, Tʀưởɴɢ đᴏàɴ đạɪ ʙɪểᴜ Qᴜốᴄ ʜộɪ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ. Kʜɪ ʙị ᴄáᴏ ʀᴀ Hà Nộɪ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴄáᴄ ᴘʜɪêɴ ʜọᴘ ᴄủᴀ Qᴜốᴄ ʜộɪ ᴛʜì ɢặᴘ ɢỡ Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ. Bị ᴄáᴏ ᴄó ɴʜớ ᴍộᴛ ʟầɴ ᴋʜɪ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ở ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ ᴛʜì Nʜàɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙᴜổɪ ăɴ ᴄơᴍ, ᴍờɪ ᴍộᴛ số ᴀɴʜ ᴇᴍ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄáᴄ sở, ɴɢàɴʜ đếɴ ᴛʜᴀᴍ ᴅự. Bị ᴄáᴏ ᴄũɴɢ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴠớɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ ʀằɴɢ, Nʜàɴ ʟà ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ. Kʜɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄủᴀ Nʜàɴ ᴠề địᴀ ᴘʜươɴɢ đầᴜ ᴛư ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜì ᴍᴏɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ủɴɢ ʜộ ᴠớɪ ᴘʜươɴɢ ᴄʜâᴍ: Cʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ Đồɴɢ Nᴀɪ đồɴɢ ʜàɴʜ ᴠớɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ʙị ᴄáᴏ Tʀầɴ Đìɴʜ Tʜàɴʜ ᴋʜᴀɪ.

Tʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ʙị ᴄáᴏ Tʀầɴ Đìɴʜ Tʜàɴʜ, ᴅự áɴ Bệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ ʟà ᴅự áɴ ɴʜóᴍ ᴀ, ʀấᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ đốɪ ᴠớɪ ᴛỉɴʜ. Dᴏ ᴛʜɪếᴜ ᴠốɴ đốɪ ứɴɢ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴅự áɴ ɴêɴ ʙị ᴄáᴏ ᴄó ɴóɪ ᴠớɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴠớɪ Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ ʟà ᴛỉɴʜ đᴀɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠề ᴠốɴ, ᴠà ɴʜờ Nʜàɴ ɢɪúᴘ đỡ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ. Về ᴠɪệᴄ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ, ʙị ᴄáᴏ Tʀầɴ Đìɴʜ Tʜàɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: Bị ᴄáᴏ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ Nʜàɴ ᴛấᴛ ᴄả ʟà 6 ʟầɴ, ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ Nʜàɴ đã ᴛặɴɢ ᴄʜᴏ ʙị ᴄáᴏ ʟà 14,5 ᴛỷ đồɴɢ. Số ᴛɪềɴ ɴàʏ, ʙị ᴄáᴏ đã ᴛự ɴɢᴜʏệɴ ɴộᴘ ʟạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ để ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả. Về ᴍụᴄ đíᴄʜ sử ᴅụɴɢ ᴛɪềɴ, ʙị ᴄáᴏ Tʀầɴ Đìɴʜ Tʜàɴʜ ᴋʜᴀɪ, đã ᴅàɴʜ ᴘʜầɴ ʟớɴ số ᴛɪềɴ ɴàʏ để ᴛặɴɢ, ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙạɴ ᴄʜɪếɴ đấᴜ ɴăᴍ xưᴀ, ᴄáᴄ ᴄựᴜ ᴄʜɪếɴ ʙɪɴʜ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʏếᴜ, ᴛặɴɢ ʜọᴄ sɪɴʜ ɴɢʜèᴏ ᴋʜᴜ.ʏếᴛ ᴛ.ậ.ᴛ. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ʙị ᴄáᴏ ᴛʜàɴʜ ᴄòɴ xâʏ ᴅựɴɢ ɴʜà ᴛìɴʜ ɴɢʜĩᴀ, ɴʜà ᴛìɴʜ ᴛʜươɴɢ…

Bị ᴄáᴏ Tʀầɴ Đìɴʜ Tʜàɴʜ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ, ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ ᴛ.ʀ.ᴜ.ʏ ᴛ.ố ʙị ᴄáᴏ ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ ʟà đúɴɢ ɴɢườɪ, đúɴɢ ᴛộɪ. Cáᴏ ᴛʀạɴɢ x.á.ᴄ địɴʜ, Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ ᴠà Côɴɢ ᴛʏ AIC đã ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ ᴄʜᴏ Cựᴜ Bí ᴛʜư Tỉɴʜ ủʏ Đồɴɢ Nᴀɪ Tʀầɴ Đìɴʜ Tʜàɴʜ ᴠà ᴄựᴜ Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ Đɪɴʜ Qᴜốᴄ Tʜáɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ. Bị ᴄáᴏ Tʀầɴ Đìɴʜ Tʜàɴʜ ᴠà ʙị ᴄáᴏ Đɪɴʜ Qᴜốᴄ Tʜáɪ ᴄùɴɢ ɴʜậɴ số ᴛɪềɴ 14,5 ᴛỷ đồɴɢ. Mụᴄ đíᴄʜ Nɢᴜʏễɴ Tʜị Tʜᴀɴʜ Nʜàɴ đưᴀ ᴛɪềɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ ᴄʜᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ ʟà để đượᴄ ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴄʜᴏ Côɴɢ ᴛʏ AIC ᴛʜắɴɢ ᴄáᴄ ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴛạɪ ᴅự áɴ Bệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜắɴɢ 16 ɢóɪ ᴛʜầᴜ, Côɴɢ ᴛʏ AIC đã ɴâɴɢ ᴋʜ.ốɴɢ ᴄáᴄ ᴛʜɪếᴛ ʙị, ɢâʏ ᴛ.ʜ.ɪ.ệ.ᴛ ʜạɪ ᴄʜᴏ ɴʜà ɴướᴄ số ᴛɪềɴ 152 ᴛỷ đồɴɢ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *