Nóɴɢ: Bắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ Hà Nộɪ ᴠà ᴄựᴜ Đạɪ sứ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛạɪ Nʜậᴛ Bảɴ

Tʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Tô Âɴ Xô – Cʜáɴʜ Văɴ ᴘʜòɴɢ ᴋɪêᴍ Nɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ Bộ Côɴɢ ᴀɴ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ôɴɢ Cʜử Xᴜâɴ Dũɴɢ – Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TP Hà Nộɪ – ʙị Cơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴋʜởɪ ᴛố, ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ɴʜữɴɢ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ áɴ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ɢɪảɪ ᴄứᴜ.

Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ Hà Nộɪ Cʜử Xᴜâɴ Dũɴɢ

Nɢàʏ 22-12, Cơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Bộ Côɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ôɴɢ Cʜử Xᴜâɴ Dũɴɢ – Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TP Hà Nộɪ – để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ.

Vɪệɴ ᴋɪểᴍ s.á.ᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ Tốɪ ᴄᴀᴏ đã ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠà ʟệɴʜ ɴêᴜ ᴛʀêɴ.

Ôɴɢ Cʜử Xᴜâɴ Dũɴɢ, 49 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê Đôɴɢ Aɴʜ, Hà Nộɪ. Tʀướᴄ ᴋʜɪ ʟàᴍ Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TP Hà Nộɪ ᴛừ ɴăᴍ 2020, ôɴɢ Dũɴɢ ᴛừɴɢ ɢɪữ ᴄáᴄ ᴄʜứᴄ ᴠụ Gɪáᴍ đốᴄ, Pʜó Gɪáᴍ đốᴄ Sở Gɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ Hà Nộɪ.

Tʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ʙ.ù.ɴ.ɢ ᴘ.ʜ.á.ᴛ, ôɴɢ Cʜử Xᴜâɴ Dũɴɢ ʙᴀɴ đầᴜ ʟà Pʜó ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ, sᴀᴜ đó ʟà Tʀưởɴɢ ʙᴀɴ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 TP Hà Nộɪ.

Đâʏ ʟà ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ɢɪảɪ ᴄứᴜ.

Vụ áɴ ɴàʏ đượᴄ ᴋʜởɪ ᴛố ᴛừ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 1. Đếɴ ɴᴀʏ ᴄó ʜơɴ 30 ɴɢườɪ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ, ɢồᴍ ɴʜɪềᴜ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ᴄủᴀ Bộ Nɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ, Bộ Y ᴛế ᴠà Bộ Gɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ Vậɴ ᴛảɪ, ᴄựᴜ ʟãɴʜ đạᴏ ᴠà ᴄáɴ ʙộ ᴄủᴀ Cụᴄ Qᴜảɴ ʟý xᴜấᴛ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ Bộ Côɴɢ ᴀɴ.

Tʀᴏɴɢ đó, ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố đếɴ ɴᴀʏ ʟà ôɴɢ Tô Aɴʜ Dũɴɢ, 58 ᴛᴜổɪ, ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ Bộ Nɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ. Ôɴɢ Dũɴɢ ʙị đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ.

Gầɴ đâʏ, ɴɢàʏ 4-12, Cơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Bộ Côɴɢ ᴀɴ đã ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ Vũ Nɢọᴄ Mɪɴʜ – ɴɢᴜʏêɴ ᴄáɴ ʙộ Đạɪ sứ ǫᴜáɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛạɪ Aɴɢᴏʟᴀ; Lý Tɪếɴ Hùɴɢ – ɴɢᴜʏêɴ ᴄáɴ ʙộ Đạɪ sứ ǫᴜáɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛạɪ Nɢᴀ, ʜɪệɴ ʟà Cʜᴜʏêɴ ᴠɪêɴ Vụ Kʜᴏᴀ ʜọᴄ Côɴɢ ɴɢʜệ ᴠà ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ, Bộ Gɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ; Vũ Hồɴɢ ǫᴜᴀɴɢ – Pʜó Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ Vậɴ ᴛảɪ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ, Cụᴄ Hàɴɢ ᴋʜôɴɢ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

Nʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄũɴɢ ʙị đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ.

Tạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ʜồɪ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 6, ʟãɴʜ đạᴏ Cơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙướᴄ đầᴜ đã ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ ɴʜậɴ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛỉ đồɴɢ ᴠà ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢàɴ ᴜsᴅ.

Tʀướᴄ đó, Nɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ Bộ Côɴɢ ᴀɴ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄó ɢầɴ 2.000 ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ɢɪảɪ ᴄứᴜ ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ ᴛừ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴠề ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ đợᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴄó ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀừ ᴄʜɪ ᴘʜí, ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴠàɪ ᴛỉ đồɴɢ.

B.ắ.ᴛ ôɴɢ Vũ Hồɴɢ Nᴀᴍ – ᴄựᴜ Tʜứ ᴛʀưởɴɢ Bộ Nɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ, ᴄựᴜ đạɪ sứ ᴛạɪ Nʜậᴛ Bảɴ

Ôɴɢ Vũ Hồɴɢ Nᴀᴍ – ᴄựᴜ ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ Bộ Nɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ, ᴄựᴜ đạɪ sứ đặᴄ ᴍệɴʜ ᴛᴏàɴ ǫᴜʏềɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛạɪ Nʜậᴛ Bảɴ – ʙị Bộ Côɴɢ ᴀɴ ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠì ᴛìɴʜ ɴɢʜɪ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ áɴ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ɢɪảɪ ᴄứᴜ.

Ôɴɢ Vũ Hồɴɢ Nᴀᴍ

Nɢàʏ 22-12, Tʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Tô Âɴ Xô – Cʜáɴʜ Văɴ ᴘʜòɴɢ ᴋɪêᴍ Nɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ Bộ Côɴɢ ᴀɴ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ Cơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Bộ Côɴɢ ᴀɴ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ôɴɢ Vũ Hồɴɢ Nᴀᴍ – ᴄựᴜ ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ Bộ Nɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ, ᴄựᴜ đạɪ sứ đặᴄ ᴍệɴʜ ᴛᴏàɴ ǫᴜʏềɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛạɪ Nʜậᴛ Bảɴ.

Ôɴɢ Vũ Hồɴɢ Nᴀᴍ ʙị đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ. Cơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄũɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʟệɴʜ ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʙị ᴄᴀɴ Pʜạᴍ Bíᴄʜ Hằɴɢ – Gɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴛʏ CP Vɪɴᴀ Mɪᴄʜɪ – ᴠề ᴛộɪ đưᴀ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ.

Ôɴɢ Vũ Hồɴɢ Nᴀᴍ sɪɴʜ ɴăᴍ 1963 ᴛạɪ Nᴀᴍ Địɴʜ, ᴠàᴏ ɴɢàɴʜ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴛừ ɴăᴍ 1988. Ôɴɢ đã ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ɴʜɪềᴜ ᴠị ᴛʀí ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ᴠà ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đốɪ ɴɢᴏạɪ.

Ôɴɢ đượᴄ ʙổ ɴʜɪệᴍ ʟàᴍ ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ Bộ Nɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴛừ ɴăᴍ 2014, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟà Cʜủ ɴʜɪệᴍ Ủʏ ʙᴀɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴠề ɴɢườɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ.

Từ ᴛʜáɴɢ 8-2018, ôɴɢ Nᴀᴍ đượᴄ ʙổ ɴʜɪệᴍ ʟàᴍ đạɪ sứ đặᴄ ᴍệɴʜ ᴛᴏàɴ ǫᴜʏềɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛạɪ Nʜậᴛ Bảɴ.

Cùɴɢ ɴɢàʏ, Cơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄũɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ôɴɢ Cʜử Xᴜâɴ Dũɴɢ – Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TP Hà Nộɪ – để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ.

Vụ áɴ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ɢɪảɪ ᴄứᴜ đượᴄ ᴋʜởɪ ᴛố ᴛừ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 1, đếɴ ɴᴀʏ ᴄó ʜơɴ 30 ɴɢườɪ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ, ɢồᴍ ɴʜɪềᴜ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ᴄủᴀ Bộ Nɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ, ᴄáɴ ʙộ ᴄủᴀ Bộ Y ᴛế ᴠà Bộ Gɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ Vậɴ ᴛảɪ, ᴄựᴜ ʟãɴʜ đạᴏ ᴠà ᴄáɴ ʙộ ᴄủᴀ Cụᴄ Qᴜảɴ ʟý xᴜấᴛ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ Bộ Côɴɢ ᴀɴ.

Tʀướᴄ ôɴɢ Vũ Hồɴɢ Nᴀᴍ, ôɴɢ Tô Aɴʜ Dũɴɢ, 58 ᴛᴜổɪ, ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ Bộ Nɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ đươɴɢ ɴʜɪệᴍ ᴄũɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ.

Gầɴ đâʏ, ɴɢàʏ 4-12, Cơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Bộ Côɴɢ ᴀɴ đã ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ Vũ Nɢọᴄ Mɪɴʜ – ɴɢᴜʏêɴ ᴄáɴ ʙộ Đạɪ sứ ǫᴜáɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛạɪ Aɴɢᴏʟᴀ; Lý Tɪếɴ Hùɴɢ – ɴɢᴜʏêɴ ᴄáɴ ʙộ Đạɪ sứ ǫᴜáɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛạɪ Nɢᴀ, ʜɪệɴ ʟà Cʜᴜʏêɴ ᴠɪêɴ Vụ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠà ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ, Bộ Gɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ; Vũ Hồɴɢ Qᴜᴀɴɢ – Pʜó ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ Vậɴ ᴛảɪ Hàɴɢ ᴋʜôɴɢ, Cụᴄ Hàɴɢ ᴋʜôɴɢ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

Nʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ʙị đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜ.ố.ɪ ʟ.ộ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *