Tᴜʏệᴛ ᴠờɪ: Cᴏɴ ᴛàᴜ ᴄʜở 999 xᴇ Vɪɴғᴀsᴛ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄủᴀ Vɪệᴛ Nᴀᴍ đã ᴄậᴘ ᴄảɴɢ Cᴀʟɪғᴏʀɴɪᴀ, Mỹ

Tᴜʏệᴛ ᴠờɪ: Cᴏɴ ᴛàᴜ ᴄʜở 999 xᴇ Vɪɴғᴀsᴛ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄủᴀ Vɪệᴛ Nᴀᴍ đã ᴄậᴘ ᴄảɴɢ Cᴀʟɪғᴏʀɴɪᴀ, Mỹ

Cʜɪếᴄ ᴛàᴜ Sɪʟᴠᴇʀ Qᴜᴇᴇɴ ᴄʜở 999 ᴄʜɪếᴄ Vɪɴғᴀsᴛ VF8 ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ Mỹ đã ᴄậᴘ ᴄảɴɢ Cᴀʟɪғᴏʀɴɪᴀ sᴀᴜ ʜơɴ 20 ɴɢàʏ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ Mᴀʀɪɴᴇ Tʀᴀғғɪᴄ, ᴄᴏɴ ᴛàᴜ Sɪʟᴠᴇʀ Qᴜᴇᴇɴ ᴄʜở 999 ᴄʜɪếᴄ Vɪɴғᴀsᴛ VF8 đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ đếɴ ᴄảɴɢ Sᴀɴ Fʀᴀɴᴄɪsᴄᴏ (Cᴀʟɪғᴏʀɴɪᴀ, Mỹ).

Tʀướᴄ đó, ᴄᴏɴ ᴛàᴜ đã ᴄó đɪểᴍ ᴅừɴɢ ᴄʜâɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛạɪ Hồɴɢ Kôɴɢ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 28/11. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜɪêɴ ʟɪệᴜ, ᴄᴏɴ ᴛàᴜ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʀᴀ ᴋʜơɪ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 29/11. Sᴀᴜ đó, ᴄᴏɴ ᴛàᴜ ᴋʜôɴɢ ᴅừɴɢ ʟạɪ ở ʙấᴛ ᴄứ đɪểᴍ ᴅừɴɢ ɴàᴏ ᴠà ᴠượᴛ ǫᴜᴀ Tʜáɪ Bìɴʜ Dươɴɢ, đɪ ᴛʜẳɴɢ ᴛớɪ Mỹ.

Cᴏɴ ᴛàᴜ ᴄʜở 999 xᴇ Vɪɴғᴀsᴛ VF8 đã ᴄậᴘ ᴄảɴɢ Cᴀʟɪғᴏʀɴɪᴀ (Mỹ)

Sáɴɢ 25/11 ᴛạɪ ᴄảɴɢ MPC Pᴏʀᴛ ᴛʜᴜộᴄ ᴋʜᴜ ᴋɪɴʜ ᴛế Đìɴʜ Vũ – Cáᴛ Hảɪ (TP.Hảɪ Pʜòɴɢ), ᴛậᴘ đᴏàɴ Vɪɴɢʀᴏᴜᴘ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟễ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ ʟô xᴇ ô ᴛô đɪệɴ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ đầᴜ ᴛɪêɴ, ɢồᴍ 999 ᴄʜɪếᴄ Vɪɴғᴀsᴛ VF8, ʀᴀ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛế.

Tʜᴇᴏ Vɪɴғᴀsᴛ, đâʏ ʟà ʟô xᴇ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ số 65.000 đơɴ đặᴛ ʜàɴɢ xᴇ đɪệɴ Vɪɴғᴀsᴛ VF8 ᴠà ᴠғ9 ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ. Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ Mỹ, Vɪɴғᴀsᴛ sẽ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ ᴄáᴄ ʟô xᴇ VF 8 ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴛớɪ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ Cᴀɴᴀᴅᴀ ᴠà Cʜâᴜ Âᴜ để ᴋịᴘ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴠàᴏ ɴăᴍ 2023.

Hɪệɴ ᴛạɪ, Vɪɴғᴀsᴛ đã ᴄó ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 10 ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʙáɴ ʜàɴɢ (Vɪɴғᴀsᴛ Sᴛᴏʀᴇ) ᴛạɪ Cᴀʟɪғᴏʀɴɪᴀ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ 6 ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋʜᴀɪ ᴛʀươɴɢ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 7 ᴠà ᴛʜêᴍ 4 ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴍớɪ đượᴄ ᴍở ʜồɪ ɢɪữᴀ ᴛʜáɴɢ 12. Vɪɴғᴀsᴛ ᴄũɴɢ đã đưᴀ ᴠàᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʙốɴ xưởɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛạɪ Cᴀʟɪғᴏʀɴɪᴀ để ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄáᴄ ᴅịᴄʜ ᴠụ ʙảᴏ ᴛʀì, ʙảᴏ ᴅưỡɴɢ xᴇ đɪệɴ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ʟô ʜàɴɢ đầᴜ ᴛɪêɴ ɴàʏ đượᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴄʜở ʙằɴɢ ᴛàᴜ ᴛʜᴜê ʀɪêɴɢ Sɪʟᴠᴇʀ Qᴜᴇᴇɴ ᴍᴀɴɢ ᴄờ Pᴀɴᴀᴍᴀ. Đâʏ ʟà ᴛàᴜ ʜàɴɢ ʜảɪ ᴄʜᴜʏêɴ ᴅụɴɢ ᴄʜở xᴇ ô ᴛô, ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ ᴄʜở ᴛốɪ đᴀ ᴋʜᴏảɴɢ 4.500 ô ᴛô ᴄỡ SUV ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số xᴇ ᴍɪɴɪ ʙᴜýᴛ.

Tʀướᴄ ᴋʜɪ ʟêɴ ᴛàᴜ, ᴛấᴛ ᴄả ᴄʜɪếᴄ ᴠғ 8 đềᴜ đượᴄ ᴅáɴ ɴɪʟᴏɴ ʙảᴏ ᴠệ ở ᴍộᴛ số ᴠị ᴛʀí ɴʜư ɴắᴘ ᴄᴀ-ᴘô, ɴóᴄ, ᴠɪềɴ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ xᴇ… ɴʜɪềᴜ ᴠị ᴛʀí đượᴄ ɢắɴ xốᴘ để ʙảᴏ ᴠệ xᴇ. Tʜᴇᴏ đó, ᴛàᴜ sẽ ᴄậᴘ ʙếɴ ᴛạɪ ᴄᴀʟɪғᴏʀɴɪᴀ, Mỹ. Tạɪ đâʏ, Vɪɴғᴀsᴛ ᴄũɴɢ đã ᴄó ᴍộᴛ ʜệ ᴛʜốɴɢ sʜᴏᴡʀᴏᴏᴍ ᴠà ᴄửᴀ ʜàɴɢ để sẵɴ sàɴɢ ᴛʀưɴɢ ʙàʏ ᴠà ʙáɴ xᴇ.

Sự ᴋɪệɴ đáɴʜ ᴅấᴜ ʙướᴄ ᴛɪếɴ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ xᴇ ʜơɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴋʜɪ ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ɴʜữɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ ô ᴛô ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴅᴏ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʟàᴍ ᴄʜủ ᴠà sảɴ xᴜấᴛ – Cʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛɪếɴ ʀᴀ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴛʀᴏɴɢ sự đóɴ đợɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ.

VF 8 đượᴄ Vɪɴғᴀsᴛ địɴʜ ᴠị ở ᴘʜâɴ ᴋʜúᴄ ᴅ-sᴜᴠ, ᴋíᴄʜ ᴛʜướᴄ ᴅàɪ x ʀộɴɢ x ᴄᴀᴏ ʟầɴ ʟượᴛ ʟà 4.750 x 1.900 x 1.660 (ᴍᴍ). Xᴇ sử ᴅụɴɢ ʜᴀɪ ᴍᴏᴛᴏʀ đɪệɴ ᴄʜᴏ ᴛổɴɢ sᴜấᴛ ᴛốɪ đᴀ 300KW (402 ᴍã ʟựᴄ), ᴍô-ᴍᴇɴ ᴄựᴄ đạɪ 640NM, ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛăɴɢ ᴛốᴄ 0-100KM/H ᴅướɪ 5,5 ɢɪâʏ, ᴅẫɴ độɴɢ 4 ʙáɴʜ ᴛᴏàɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, VF 9 đượᴄ xếᴘ ᴠàᴏ ɴʜóᴍ ᴇ-sᴜᴠ, ʟà ‘ᴀɴʜ ᴄả’ ᴛʀᴏɴɢ ᴅảɪ sảɴ ᴘʜẩᴍ ô ᴛô đɪệɴ ᴄủᴀ Vɪɴғᴀsᴛ. Mẫᴜ xᴇ ᴄó ᴋíᴄʜ ᴛʜướᴄ ʙề ᴛʜế ɴɢᴀɴɢ ɴɢửᴀ Lᴇxᴜs LX 570. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ᴠɪệᴛ đã ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴄáᴄ ᴍẫᴜ ô ᴛô đɪệɴ ở ᴘʜâɴ ᴋʜúᴄ ᴛʜấᴘ ʜơɴ, ɢồᴍ VF 5, VF 6 ᴠà VF 7 ɴʜằᴍ đᴀ ᴅạɴɢ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴄủᴀ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *