Theo đó, Bộ đề nghị UBND 3 tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện các ý kiến tại Công văn số 5049/BVHTTDL-DSVH ngày 19/12/2015, đồng thời thống nhất một số nội dung về: Nội dung hồ sơ; kế hoạch xây dựng hồ sơ; tiến độ, quy trình triển khai hồ sơ đề cử.

Bộ VHTTDL cũng đề nghị Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình UBND 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương xem xét, phê duyệt, báo cáo Bộ VHTTDL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *